به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

مهندس پورعلی شهردارکلاردشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و مسئول اموربانوان نمایشگاه تزئینات داخلی ساختمان و خانه  روستایی  به همراه صنایع دستی  روستای  شکرکوه بازدید بعمل آوردند .